Deelnamevoorwaarden AgroTechniek Assen 2021

Inschrijving

Per inschrijving zijn inschrijvingskosten van € 250,- (exclusief BTW) verschuldigd. Deze kunnen niet worden teruggevorderd. Iedere exposant dient verplicht stroom (minimaal16A/220V) af te nemen via het expoloket. Door inschrijving doet de  inschrijver een onherroepelijk aanbod aan Fedecom Fairs BV (FF) om een overeenkomst te sluiten voor deelname aan AgroTechniek Assen. Pas als FF dit aanbod aanvaardt komt een overeenkomst tot stand.

Standruimte

Minimale oppervlakte standruimte is 12m2.

 

Standbouw

FF biedt deelnemers de mogelijkheid om tegen betaling gebruik te maken van ‘uniforme standbouw’ waarbij FF de bouw van de stand laat verzorgen. Het is echter niet verplicht om dergelijke standbouw van de organisatie af te nemen. Omwille van uniformiteit, gemak, collectieve inkoopvoordelen en veiligheid wordt dit echter wel aangeraden. Als u besluit om uw eigen standbouw te gebruiken dan dient dit vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de organisatie. Etagebouw is niet toegestaan. 

Faciliteiten

Bij de deelname zijn inbegrepen deelnemersbadges, op- en afbouwbadges, parkeerabonnementen standpersoneel, uitnodigingsservice voor relaties en naamsvermelding in de beurscatalogus en op de website van de beurs. In een later stadium wordt een lijst verzonden met een opgave (inclusief tarieven) van de door FF tegen betaling extra aan te bieden faciliteiten voor de beurs, zoals meubilair, vloerbedekking, elektra, water, verlichting, telefoon- & internetaansluitingen, overnachtingen, catering, enzovoorts.

Co-exposant

Indien u deel neemt aan AgroTechniek Assen als co-exposant van een bestaande standhouder dan bent u eenmalig de volgende inschrijfkosten verschuldigd: €475,-(excl. BTW) 

Betalingstermijnen

Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 21 dagen na factuurdatum. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met BTW. Er wordt als volgt gefactureerd:

1. Een factuur voor het inschrijfgeld à € 250,- (niet terug te vorderen) en een voorschot van 50% van de totale (netto) standhuur kosten wordt direct na ontvangst van inschrijving verstuurd.

2. Een factuur over de resterende kosten van deelname (waaronder standhuur, standbouw, enzovoorts) wordt vanaf 15 augustus 2021 verstuurd.

3. Bij inschrijving / bestelling na 1 september wordt direct een factuur verzonden voor de volledige inschrijvingskosten en kosten van deelname.

4. Binnen 30 dagen na het evenement wordt een factuur verzonden voor al hetgeen de deelnemer op dat moment nog verschuldigd is.

Algemene voorwaarden AgroTechniek Assen 2021

Op alle aanbiedingen die FF doet en op alle overeenkomsten die zij sluit met betrekking tot AgroTechniek Assen zijn van toepassing de Algemene voorwaarden AgroTechniek Assen 2021 zoals hieronder weergegeven. Ondergetekende aanvaardt toepasselijkheid van deze voorwaarden op zijn inschrijving voor en deelname aan AgroTechniek Assen 2021.

Artikel 1 definities

1.1. ‘FF’ is Fedecom Fairs B.V. te Nieuwegein.

1.2. ‘AgroTechniek Assen’ is de door FF georganiseerde beurs voor fabrikanten, agenten, importeurs, dealers, exporteurs, groothandelsbedrijven, uitgeverijen en overige dienstverleners die actief zijn op het gebied van:

 • akker-/weide- en bosbouw; vollegrondstuinbouw; rundveehouderij; boom-/sier-/fruit- en bollenteelt; landschapsbeheer en de be- en verwerkingsmarkt;
  • machines, installaties en benodigdheden voor bovenstaande vormen van agrarische productie dienen direct verband te houden met grondbewerking, bemesting, zaaien/poten/planten, gewasbescherming, oogsten, vernieuwing/onderhoud grasland, melktechniek, huisvesting, snoeien, opslag, marktgereed maken. Uitsluitend nieuwe machines, installaties en producten mogen worden tentoongesteld.

Ook toegestaan zijn:

 • Tractoren met een ondergrens qua vermogen van 60 pk;
 • Verreikers mits voorzien van landbouw voorzetstuk;
 • Ruw terrein heftrucks mits voorzien van landbouwvoorzetstuk;
 • Heftrucks voorzien van landbouwvoorzetstuk;
 • Trikes, quads, bedrijfswagens, pick-ups, (lichte) bestelbus en andersoortige vervoersmiddelen welke gebruikt worden t.b.v. de (agrarische) bedrijfsvoering;
 • Grondverzetapparatuur welke gebruikt worden t.b.v. de (agrarische) bedrijfsvoering;
 • Tuin- en parkmachines mits beoogd voor landbouwdoeleinden (op en rondom het erf en land) 
 • Goederen en diensten die passen in de bedrijfsvoering van bovengenoemde vormen van agrarische producten;
 • Agro logistieke producten en diensten die nodig zijn om agrarische producten in op te slaan en/of direct aan consumenten of andere partijen te leveren;
 • Producten en diensten voor decentrale (schone) energie opwekking en energie terug levering, zoals bijvoorbeeld meet- en regelapparatuur, productie- en distributiematerialen;
 • Producten en diensten gerelateerd aan eventuele thema paviljoens geformuleerd door de beursorganisatie.
 • Het is niet toegestaan tweedehands en/of gebruikte goederen ten toon te stellen tenzij er vanuit de organisatie toegang is verleend.

1.3 ‘Inschrijver’ is de onderneming die zich via het daartoe beschikbare inschrijfformulier inschrijft voor deelname aan AgroTechniek Assen 2021. 

1.4. ‘Deelnemer’ is de inschrijver waarmee FF een overeenkomst heeft gesloten voor deelname aan AgroTechniek Assen.

1.5. ‘Derden’ zijn anderen dan Inschrijver. Onder ‘derden’ worden ook begrepen aan Inschrijver gelieerde ondernemingen en natuurlijke personen.

1.6. ‘Uniforme standbouw’ is een door FF tegen betaling aangeboden dienst. Daarbij verzorgt FF een stand die de deelnemer tijdens de beurs mag gebruiken.

Artikel 2 toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die FF doet en op alle overeenkomsten die zij sluit met betrekking tot AgroTechniek Assen.

2.2. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen FF en deelnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 3 inschrijving en deelname

3.1. Degene die wil deelnemen aan AgroTechniek Assen kan zich hiervoor inschrijven via het daarvoor door FF beschikbaar gestelde online inschrijvingsformulier.

3.2. Door inschrijving doet de inschrijver een onherroepelijk aanbod aan FF om een overeenkomst te sluiten voor deelname aan AgroTechniek Assen.

3.3. Pas als FF het in het vorige lid bedoelde aanbod schriftelijk aanvaardt komt een overeenkomst tot deelname aan AgroTechniek Assen tot stand.

3.4. Voorwaardelijke inschrijving is niet mogelijk, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van FF. Neemt de inschrijver bij de inschrijving desalniettemin toch aanvullende voorwaarden op, dan kan daarop door de inschrijver geen beroep worden gedaan.

3.5. FF is niet gehouden om opgave van redenen te doen wanneer zij geen overeenkomst tot deelname met een inschrijver wenst te sluiten.

3.6. FF kan nadere voorwaarden aan een deelname verbinden en/of bepaalde goederen van inschrijver uitsluiten.

Artikel 4 annulering / wijziging

4.1. Annulering of wijziging van de inschrijving is uitsluitend mogelijk met voorafgaande goedkeuring van FF. Bij annulering of wijziging is de inschrijver naast de inschrijvingskosten een aanvullende vergoeding verschuldigd. Indien het verzoek tot annulering of wijziging is ingediend:

− tot drie maanden voor de eerste dag van de opening van de beurs, is een vergoeding van 40% van de kosten van deelname verschuldigd;

− tot twee maanden voor de eerste dag van de opening van de beurs, is een vergoeding van 70% van de kosten van deelname verschuldigd;

− binnen twee maanden voor de eerste dag van de opening van de beurs zijn de volledige kosten van deelname verschuldigd. 

Over deze vergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.

4.2. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan FF van de in het vorige lid genoemde vergoedingen afwijken.

4.3. FF heeft het recht om door haar opgegeven data en tijden en de voor de deelnemer vastgestelde standruimte, -grootte –type en plaats te wijzigen als de organisatie van AgroTechniek Assen daartoe noopt of bij bijzondere omstandigheden. Hieronder vallen ook corona gerelateerde oorzaken.

4.4. Als AgroTechniek Assen geen doorgang vindt wordt de deelnemingsovereenkomst beëindigd. In dat geval worden door de deelnemer reeds gedane betalingen binnen zestig dagen na het besluit tot beëindiging van de deelnemingsovereenkomst gerestitueerd behoudens de inschrijvingskosten.

4.5. AgroTechniek Assen mag deelname weigeren en verhinderen indien facturen niet tijdig zijn betaald of indien hiertoe naar haar oordeel andere gegronde redenen bestaan.

4.6. In geen van de in dit artikel genoemde gevallen heeft de inschrijver recht op schadevergoeding.

Artikel 5 persoonlijke deelname

5.1. De deelnemer verplicht zich om ervoor zorg te dragen dat zijn stand gedurende de openingstijden van AgroTechniek Assen altijd geopend is en dat gedurende die tijd tenminste één vertegenwoordiger van de deelnemer aanwezig is.

5.2. De deelnemer is verplicht zelf deel te nemen aan de AgroTechniek Assen. Het is de deelnemer niet toegestaan om (delen van) de stand aan derden ter beschikking te stellen, te verhuren, af te staan, met een andere deelnemer te ruilen enzovoorts.

Artikel 6 doorlopende toegangsbewijzen

6.1. FF zal aan de deelnemer kosteloos één of meer ‘deelnemersbadges’ verstrekken. Het aantal badges wordt gebaseerd op het aantal afgenomen vierkante meters standruimte.  Dit zijn doorlopende toegangsbewijzen die op alle dagen waarop de beurs wordt gehouden recht geven op vrije toegang tot AgroTechniek Assen gedurende de openingstijden van de beurs, alsmede gedurende de periodes waarop de beurs uitsluitend voor deelnemers toegankelijk is. Het exacte aantal deelnemersbadges dat zal worden verstrekt wordt door FF bepaald. Deelnemersbadges mogen door de deelnemer uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan personen die behoren tot de onderneming van de deelnemer.

6.2. FF zal aan de deelnemer kosteloos één of meer ‘op- en afbouwbadges’ verstrekken. Het aantal badges wordt gebaseerd op het aantal afgenomen vierkante meters standruimte Dit zijn doorlopende toegangsbewijzen die recht geven op vrije toegang tot het evenemententerrein gedurende de periodes waarop de beurs uitsluitend voor deelnemers toegankelijk is. Op- en afbouwbadges geven géén recht op toegang tot AgroTechniek Assen gedurende de openingstijden van de beurs. Het exacte aantal op- en afbouwbadges dat zal worden verstrekt wordt door FF bepaald. Op- en afbouwbadges mogen door de deelnemer uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan personen die behoren tot de onderneming van de deelnemer of aan door de deelnemer voor AgroTechniek Assen ingeschakelde leveranciers. 

6.3. Doorlopende toegangsbewijzen die op alle dagen waarop de beurs wordt gehouden recht geven op vrije toegang tot AgroTechniek Assen gedurende de openingstijden van de beurs kan de deelnemer tegen betaling verkrijgen.

6.4. FF mag aan het gebruik van doorlopende entreebewijzen als in de vorige leden bedoeld aanvullende voorwaarden verbinden, waaronder de eis dat deze bewijzen van een foto van de houder worden voorzien.

6.5. Doorlopende toegangsbewijzen als in dit artikel bedoeld zijn persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar.

Artikel 7 beeld- en geluid

7.1. FF mag tijdens AgroTechniek Assen beeld- en geluidsopnamen (laten) maken van alle aanwezige stands, producten, personen, enzovoorts.

7.2. De deelnemer verleent aan FF toestemming om de in het vorige lid bedoelde opnamen te gebruiken voor de promotie van FF.

Artikel 8 aanwijzingen en instructies voor deelname

8.1. FF kan de deelnemer aanwijzingen en instructies (doen) geven die zij nodig acht voor een goed verloop van AgroTechniek Assen.

8.2. De deelnemer dient aanwijzingen en instructies zoals in het eerste lid bedoeld op te volgen. FF kan ertoe besluiten om algemene aanwijzingen en instructies te verstrekken in de vorm van een expositiereglement en een demonstratiereglement. Deze worden in een later stadium gecommuniceerd op het expoloket op de website www.agrotechniekassen.nl en zijn op te vragen bij de beursorganisatie.

8.3. Indien de deelnemer de aanwijzingen en instructies, zoals bedoeld in de vorige leden, niet (direct) opvolgt, mag FF alle maatregelen treffen die zij in dat geval nodig acht, waaronder het zelf (doen) uitvoeren van de gegeven instructies en het verwijderen van deelnemer en/of zijn zaken van AgroTechniek Assen. Dergelijke maatregelen komen voor rekening van de deelnemer.

8.4. Expositiemateriaal (zoals stands, artikelen, diensten) dient degelijk, veilig en bruikbaar te zijn. FF heeft altijd het recht om expositiemateriaal te (laten) onderzoeken. Indien uit dergelijk onderzoek blijkt dat het expositiemateriaal niet aan de genoemde eisen voldoet, zijn eventuele expertisekosten voor rekening van de betreffende deelnemer en heeft FF het recht het expositiemateriaal niet toe te laten op AgroTechniek Assen dan wel het materiaal op kosten van de deelnemer te (laten) verwijderen.

8.5 Iedere exposant dient verplicht stroom (minimaal 16A/230V) af te nemen via het expoloket.

Artikel 9 aansprakelijkheid

9.1. FF is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt indien die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan FF toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waarvoor de voor AgroTechniek Assen afgesloten evenementenverzekering dekking biedt. De polis van deze verzekering ligt bij FF ter inzage. Een kopie daarvan wordt desgevraagd toegezonden.

9.2. De deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat voor alle door of namens hem op het terrein van AgroTechniek Assen gebrachte (WAM-plichtige) voertuigen en werktuigen een afdoende verzekering is afgesloten voor zowel het bezits- als werkrisico.

9.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. De deelnemer dient zich  desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. De deelnemer dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van FF.

9.4. De deelnemer vrijwaart FF voor alle aanspraken van derden jegens FF die verband houden met handelen of nalaten van de deelnemer en/of zijn toeleveranciers en/of andere hulppersonen.

9.5. Schade aan de vloer en het leidingwerk bij de stand van de deelnemer dient door de deelnemer te worden vergoed, tenzij deze aantoont dat de schade niet door hem en/of zijn toeleveranciers en/of andere hulppersonen is veroorzaakt.

Artikel 10 reclamering

De deelnemer kan op een gebrek in de prestatie van FF geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij FF heeft gereclameerd.

Artikel 11 betaling

11.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van FF of op een door FF aangewezen rekening, binnen 21 dagen na factuurdatum.

11.2. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de inschrijver verplicht op verzoek van FF een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de inschrijver hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. FF heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de inschrijver te verhalen.

11.3. Het recht van de inschrijver om zijn vorderingen op FF te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van FF.

11.4. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. de inschrijver failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;

d. beslag op zaken of vorderingen van de inschrijver wordt gelegd;

e. de inschrijver (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

f. de inschrijver (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

11.5. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de inschrijver direct rente aan FF verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand

gezien als een volle maand.

11.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is de inschrijver aan FF alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,=. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

 • over de eerste € 3.000,= 15%
 • over het meerdere tot € 6.000,= 10%
 • over het meerdere tot € 15.000,= 8%
 • over het meerdere tot € 60.000,= 5%
 • over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

11.7. Als FF in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de inschrijver.

Artikel 12: toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

12.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

12.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van FF neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. FF mag van deze bevoegdheidsregel afwijken

en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Artikel 13 algemene informatie

13.1. [Locatie] AgroTechniek Assen vindt plaats van dinsdag 16 november tot en met donderdag 18 november 2021 in de beursaccommodatie Expo Assen.

13.2. [Openingstijden publiek] AgroTechniek Assen is voor vakbezoekers geopend op:

• Dinsdag 16 november 2021 van 10:00 – 22:00 uur

• Woensdag 17 november 2021 van 10:00 – 22:00 uur

• Donderdag 18 november 2021 van 10.00 – 18:00 uur

13.3. [Opening voor deelnemers] Voor deelnemers is het terrein dagelijks geopend van één uur vóór openingstijd tot één uur na sluitingstijd van de beurs.

13.4. [Toegangsprijs] De basisentreeprijs voor vakbezoekers van de Expositie, bedoeld in Artikel 7.1 van de Algemene Voorwaarden, is voorlopig bepaald op € 15,00 inclusief BTW, per persoon per keer.

13.5. [Opbouw] Voor het opbouwen en inrichten van stands, alsmede het binnenbrengen van goederen is het terrein voor deelnemers vanaf 9 november 2021 (of zoveel eerder als FF dat mogelijk acht, deelnemers

worden hierover in dat geval nog geïnformeerd) dagelijks beschikbaar van 8:00 uur tot 20:00 uur. Deelnemers die gebruik maken van uniforme standbouw kunnen hun stand inrichten op 13 november 2021 vanaf 12:00 uur.

13.6. [Opruimen] De deelnemer dient tussen 20 november 2021 om 18:00 uur en 22 november 2021 om 20:00 uur demontage van zijn stand en afvoer van zijn goederen te verzorgen en de standruimte op te leveren

in de staat waarin deze aan hem ter beschikking is gesteld. Als de Deelnemer van uniforme standbouw gebruik maakt, dient hij zijn stand vóór 21 november 2021 om 12:00 uur te hebben ontruimd en zowel de

stand als de standruimte op te leveren in de staat waarin deze aan hem ter beschikking is gesteld. Voor de in dit lid genoemde werkzaamheden is het terrein telkens tussen 8:00 uur en 20:00 uur toegankelijk.

13.7. [Programma] Op AgroTechniek Assen mogen alleen diensten en goederen worden tentoongesteld die naar het inzicht van FF beantwoorden aan het doel van AgroTechniek Assen: het publiek een zo gevarieerd mogelijk overzicht te bieden van het actuele aanbod in binnen- en buitenland van producten en diensten zoals genoemd in artikel 1.2

Artikel 14 demonstraties

14.1. Speciale activiteiten op stands of elders op het beursterrein, zoals bijvoorbeeld productpresentaties, demonstraties, optredens en shows, zijn uitsluitend toegestaan met de schriftelijke toestemming van FF.

14.2. Een verzoek om toestemming als in het vorige lid bedoeld dient uiterlijk dertig dagen voor aanvang van de opbouw schriftelijk door FF te zijn ontvangen.

Artikel 15 standbouw

15.1. Deelnemers, die geen gebruik maken van de door FF aangeboden ‘uniforme standbouw’ dienen ervoor zorg te dragen dat hun stand aan de volgende voorwaarden voldoet: zelfdragende zij- en achterwanden, naamsvermelding en standnummer en vloerbedekking. In geval de deelnemer met een indoorstand hoger of lager bouwt dan 2.50 meter, dan dient respectievelijk de eigen of de aangrenzende stand te worden afgewerkt.

15.2. Deelnemers die geen gebruik maken van de uniforme standbouw, dienen hun standontwerp zes weken voor aanvang van de opbouw, ter goedkeuring aan FF toe te zenden. Goedkeuring geschiedt schriftelijk door FF.

15.3. De gangbare bouwhoogte voor indoorstands is 2.50 meter inclusief eventuele vlonders. Etagebouw voor stands is niet toegestaan.

15.4. De deelnemer kan door FF in standbouw laten voorzien. De specificaties en kosten en van de ‘uniforme standbouw’ staan vermeld op de op een later tijdstip door FF oe te zenden opgave van via FF beschikbare faciliteiten.

Artikel 16 gevaarlijke stoffen en afvoer

16.1. Het is de deelnemer niet toegestaan om schadelijke stoffen zoals oliën, vetten, enzovoorts te laten verlopen op de vloeren en/of via het rioolsysteem in en rondom de evenementenhal. Als dit desondanks toch gebeurt, is de deelnemer gehouden om dat onmiddellijk aan FF te melden. 

16.2. Het is de deelnemer niet toegestaan om water te lozen in het oppervlaktewater van het evenemententerrein.

Artikel 17 vergunningen

Deelnemers die vergunning plichtig en/of onderhavig zijn aan standbouwvoorschriften dienen minimaal 8 weken voor aanvang opbouw een ontwerp ter goedkeuring in te dienen bij FF.

Artikel 18 beperking van reclame

18.1. De deelnemer mag geen eet- en/of drinkwaren samplen en/of verstrekken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van FF.

18.2. De deelnemer mag geen posters of ander reclamemateriaal aanbrengen buiten zijn stand.

18.3. De deelnemer mag uitsluitend om de door hem gehuurde stand prijscouranten, circulaires en dergelijke(n) uitreiken of op een andere manierreclame maken voor zijn bedrijf.

18.4. Het is niet toegestaan om andere dan de eigen artikelen of diensten zoals deze met FF, via het inschrijvingsformulier of anderszins, zijn overeengekomen mee te voeren en/of onder de aandacht te brengen.

18.5. De deelnemer zal niet rondom het evenemententerrein Expo Assen ruimte gebruiken voor (commerciële) activiteiten. Hieronder wordt mede verstaan het aanbrengen van machines, voertuigen, trailers, aanhangers, borden, banieren, vlaggen, mededelingen of andere aanduidingen.

AgroTechniek Assen 2021 wordt georganiseerd door Fedecom Fairs BV

Statutair vestigingsadres

Einsteinbaan 1 

3439 NJ Nieuwegein

Correspondentie adres

Schoenerweg 1B P183

8042 PJ Zwolle

T. +31 (0)38 4223 440

Email info@agrotechniekassen.nl 

URL www.agrotechniekassen.nl